Aabenraa Fjord

Læs alt om lystfiskeri i Aabenraa Fjord

Aabenraa Fjord – info

Aabenraa Fjord er ca. 10 km. lang og har en max-dybde på godt 45 meter. Det er muligt at fange havørred, makrel, sild, torsk, sej, ål, hornfisk og fladfisk i fjorden. Sommetider hænder det også, at en heldig lystfisker får krogen i en stor kyst/fjordlaks.

Den nordlige side, såvel som sydsiden, byder på spændende strækninger for kystfiskeren med hang til havørreder. Både dybt og lavt vand, kan findes tæt under land, på begge sider af Aabenraa Fjord.

Fjorden minder mest af alt om den åbne kyst. Ment på den måde, at der ikke er mange områder uden lys sandbund, sten i alle størrelser og højstående blæretangs-buske, samt ålegræs. Få steder er bunden mudret og mørk, som man ser det i mange andre fjordes inderfjorde. Undtagelsen er i bund og grund kun stranden helt inde i Aabenraa by. (Sønderstrand)

Fiskeri fra båd i Aabenraa Fjord

Der er ingen tvivl om at de fleste arter i fjorden kan fanges fra båd. Selvom man om sommeren kan fange torsk og sej fra kysten og i havnen, så er det langt nemmere at fange dem fra båd. Skrænterne og de dybe områder af fjorden, kan findes via. elektronisk udstyr og ventetiden bliver derfor generelt væsentlig kortere. Fladfiskene kan findes og fanges under driv-fiskeri. Det over fjordens mest sandede områder.

Når makrellerne er flest, kan de fanges både fra land og fra båd, men set over en hel makrel-sæson, fanger man flere fra båd. Det samme gælder for sildene. Dog skal her nævnes, at de steder hvorfra man må fiske i havnen, sommetider kan være utrolig givende, når det kommer til sild og makrel.

Hornfiskene er overalt fra maj og 3-4 måneder frem.

Fiskeri efter havørreder

Havørreder kan fanges i Aabenraa Fjord året rundt. Fiskeriet er oftest mest givtigt, når der vadefiskes eller fiskes fra land. Dermed ikke sagt, at de ikke kan fanges fra båd, fiskekajak, flydering eller pontonbåd, for det kan de…

Sagen er den at fiskeriet kan udføres langt mere systematisk, meter for meter, på egne ben.

Havørrederne trækker typisk tæt under land for at jage, hvor de er langt nemmere at fange end ude i det dybere vand… Jo lavere vand man fisker i, des større er chancen for, at en havørred ser agnen man benytter. I Det dybe vand, kan man både fiske over og under en eventuelt jagende havørred. Desuden er det oftere tilfældet, at en havørred i dybere vand er på vej fra A til B –  altså en trækkende ørred. Dvs.. at det vil være en ren tilfældighed, hvis man skulle kaste ud til den lige i det øjeblik den passerer ens område.

Det lave vand derimod, er en stor buffet af fødeemner. Derfor ved man også at chancen for havørreden hugger, er væsentligt større der end ellers. Både fordi den er inde for at tage føde til sig, men også fordi ørreden ofte tager standplads i en kortere eller længere periode på pladsen. Her skal den fede sig op og samle energi til sin videre færden.

En havørred som har taget standplads er særdeles aggressiv. Den synes til tider at hugge uanset om den er sulten eller ej. Men ikke på hvad som helst. Større agn sikrer ofte hug, hvorimod små agn, som ikke udgør nogen trussel for standpladsfisken, sjældent udløser andet end at havørreden følger agnen til dørs, for derefter at vende tilbage hvor den kom fra. Læs mere om standpladsfisk i denne artikel: Havørreder og standpladser…

Via. vadefiskeri kan man systematisk affiske omkring hver en sten, hver en meter – af hvert et tangbælte, samt over alle skrænter, muslingebanker, huller og rev. Man kan på nærmeste vis kæle for området og fiske minimalistisk, hvilket i langt de fleste tilfælde giver flest fisk.

Havørreder i Aabenraa Fjord – årstider

Aabenraa Fjord er meget åben. Den har på sin vis ingen små vige eller læ-stæder. Undtagelsen er havnen og den sydlige inderste del af fjorden. Man må dog ikke fiske flere steder i havnen, men der hvor man må, kan der være en del havørreder, stort set året rundt. Læs mere om fiskeriet i Aabenraa Havn længer nede…

Det at fange havørreder i Aabenraa Fjord er på sin vis, hverken sværere eller lettere end i andre fjorde i Danmark. Der er rigeligt af dem, men det at finde dem er en helt anden sag. Ofte kan man regne ud hvor de er baseret ud fra vind, vejr, vandstand og årstid.

Vinteren

Havørredfiskeriet om vinteren giver ofte flere former for havørreder. Egentlig er der tale om havørreder i forskellige stadier af deres liv. Heriblandt stimer af såkaldte grønlændere – ikke gydemodne havørreder. Her er tale om blanke ørreder fra ca. 25 cm-45 cm. Plus-minus det løse…

Disse fisk kan findes i deres søgen efter føde, langs kanterne af hele fjorden om vinteren. Grønlænderne jager både over en mere ensformigt sandbund, såvel som over stenbund og tangplanter. De kan fanges i den yderste del på begge sider, den midterste del, samt helt inde i den inderste del af fjorden og havnen.

En del farvede havørreder i gydedragt, er også at finde i fjorden om vinteren. Om de rent faktisk er i gydedragt eller de kamuflerer sig til åens færden, er svær at bevise. Ikke desto mindre er de flotte at se på.

De farvede havørreder er fredede fra d. 16. november til d. 15. januar. Begge dage er inkluderet i fredningsperioden.

Skal man lede efter de farvede fisk om vinteren, er de typisk at finde i den inderste halvdel af Aabenraa Fjord. Oftest langs kanterne. Her er vandet flere steder, en tand varmere end det dybere ude midt i fjorden, samt længere ude, hvor fjorden støder til Lillebælt.

Det er ikke kun Grønlænderne der ikke gyder om vinteren. En såkaldt overspringer, er en havørred som i et år eller flere, springer gydningen over. Den forbliver ofte spejlblank, stor og kødfyldig. Denne version af havørreden er den mest eftertragtede havørred af dem alle. Uanset årstid… Smag, styrke, størrelse og menneskets hang efter, at sætte havørreden i dette stadie over alt andet, er grundene til dette.

At fiske efter havørreder i Aabenraa Fjord, er ikke et “tilfældighedernes spil”, men det at fange en overspringer er. De kan dog findes og fanges overalt, men der er ikke mange af dem.

Held og en god arbejdsindsats er vejen frem før det lykkedes…

Foråret

På sin vis er der ikke den store forskel på vinter og det tidlige forår. Men ligeså snart forårets varme og charme ligger sit evigt håbefulde tæppe over landet, mennesket og naturen, liver det hele op. Insekter “vågner op til dåd”, småfiskene og sild glimter i vandoverfladen og mange af åens tidligere gydende ørreder, søger ud i fjorden for at spise i det nu fyldte madkammer. Naturens balance og små pudsige, men gennemførte sammenfald, slår sjældent fejl.

Flere farvede men også tynde havørreder er nu at finde i fjorden. Kødet er ikke synderlig velsmagende og de tynde fisk, trods deres flotte udseende, er ikke meget værd at tage med hjem. På grund af de mange fødeemner i fjorden på dette tidspunkt, går der dog ofte ikke længe, før havørrederne er tykke og kødfyldige igen.

I løbet af foråret, spreder havørrederne sig ud i fjorden. Dvs.. at de både kan fanges på de yderste pladser, såvel som de inderste og alt der i mellem. Hvor man i den koldere tid, gerne skal koncentrere sig fiskeri ud til ca. 30 meter fra land, og ikke længere, kan man nu finde og fange jagende havørreder i selv det dybe vand. Primært på grund af de ankomne sild. Dog skal her nævnes, at der er sild inde i havnen vinteren igennem også, dog ofte ikke så mange. I løbet af marts og april, er der sild overalt i det dybere vand, i hele fjorden.
Også en del tobis huserer i fjorden. Det fra foråret og sommeren igennem.

Så jo senere på foråret man fisker, jo flere steder kan ørrederne være.

Sommeren

At fiske efter havørreder i Aabenraa Fjord om sommeren, er ikke altid ligetil. Dvs.. at der som regel ikke er så mange ørreder. og de der er, er oftest af finde i dybere vand eller langs kanterne i skumringstiden, om natten eller tidlig morgen. Dog er der nogle undtagelser.

De dybere fiskepladser i fjorden, som Varnæs på sydsiden, havnen, Spramhusevej og derfra længere ude af fjorden, kaster ofte også fisk af sig midt på dagen.

Sommeren er lig med lange kast om dagen, for at komme længere ud, hvor alt er mere tilfældigt.

Den yderste del af fjorden er generelt at foretrække i den varme tid.

Vil man læse meget mere om havørreden, dennes ageren og havørredfiskeri, kan man gøre det på denne side: Kystfiskeri…

Efteråret

Efteråret er på mange måder topsæson i Aabenraa Fjord. Men ligesom om foråret, er der en god blanding af både blanke og farvede havørreder. Mange er på vej op i åerne og bækkene for at gyde, nogle er tidligere på den end andre. Grønlænderne er at finde og overspringeren ligeså.

De fleste fisk er i god kondition og der er ofte mange af dem.

Det lave vand er værd at bruge sin tid på, men det er det dybe vand til gængæld ikke. I langt de fleste tilfælde.

Havørrederne trækker langs kanterne for at finde føde, hvor fødeemnerne er nemmest at fange og flest. Også under denne årstid, vil man kunne finde en del store standpladsfisk i fjorden.

Hele fjorden er fuld af fisk i løbet af efteråret. Men især den midterste del på begge sider af fjorden, fisker eminent i perioden.

Aabenraa Havn

Aabenraa Havn er placeret i Aabenraa Fjords inderste, nordlige del. Flere fiskearter kan fanges i havnen, herunder makrel, havørred, skrubbe, rødspætte, hornfisk, sej, torsk, sild, og ål. I ny og næ, kan man også være heldig at kroge en laks.

Det er ikke alle steder man må fiske i havnen og de steder man må, er det ikke på alle tidspunkter af døgnet der må fiskes. Man må dog fiske døgnet rundt fra stenmolen i bunden af Nyhavn (Kilen).

Hvor og hvornår man må fiske i Aabenraa Havn, kan man læse alt om inde på havnens hjemmeside. Se den her…

Fiskearter i Aabenraa Havn – sådan fanges de

Sej og torsk kan fanges på flere forskellige måder. Er man til afslappet fiskeri, er et ganske almindeligt forfang og et par sildestykker eller makrelstykker, alt der skal til. Kast ud, stram linen op og afvent bid.

En mere aktiv form for fiskeri, er fiskeri med blink, jighaler eller shads. De to sidstnævnte er gummidyr/gummifisk, monteret på en vægtbelastet krog. Dem kaster man ud og lader falde til bunden, hvorefter man ruller langsomt ind, så agnen bliver nær bunden. Det alt imens man rykker op i stangen og lader den falde igen med jævne mellemrum, for at give gummidyret liv. Det kan både torsk og sej godt lide.

I og for sig gør man det samme med blinket. Men i stedet for at rykke op i stangen, ruller man langsomt ind og med jævne mellemrum, lader blinket falde til bunden igen. Bare ved at stoppe indspinningen. Idet det rammer bunden og linen bliver slap, skal man rulle lidt ind igen, så den ikke ligger stille i mere end et millisekund.

Sej og torsk kan i bund og grund fanges året rundt i Aabenraa Havn.

Hornfisk og makrel hugger begge på makrelforfang. Derudover også blink, samt sildestykker fisket med en prop. Begge fisk er enormt hurtigere og når der fiskes med blink, skal man derfor ikke være bange for at rulle forholdsvist hurtigt ind. Gerne med et par længere eller korte spinstop hist og her. (At stoppe indspinningen et øjeblik – ca. 2-5 sekunder)

Hornfiskene kan fanges fra ca. maj og nogle måneder frem. Typisk 3-4 måneder derefter. Makrellerne er oftest at finde og fange inde i havnen fra juli til september. Men det kommer an på, hvordan både sommer og vinter starter og slutter, samt hvor kolde eller varme begge årstider er.

Sild kan fanges med et klassisk sildeforfang. I enden af det, kan man bruge et lod eller et blink. Her kastes ud og med små, rolige ryk under indspinningen, får man de mange “pyntede” kroge til, at ligne byttefisk der svømmer i stime. Silden er nemlig også en rovfisk.

Silden kan ofte fanges fra vinteren og frem til maj måned i Aabenraa Havn.

Rødspætte, ål og skrubbe er til at fange i havnen, stort set året rundt. Ålen fanges dog nemmest om sommeren. Til fiskeriet bruges et forfang med 1 eller 2 kroge. Som agn kan anbefales børsteorm, sandorm, mindre sildestykker, samt almindelige regnorm.

Ganske som når der fiskes med forfang efter sej og torsk, kastes der ud, linen strammes op og man afventer hug/ryk i stangspidsen. Også begge torskefisk, kan finde på at spise alle former for orm.

Havørreden er mulig at fange i Aabenraa Havn hele året rundt. Det kan være svært at pege på én bedre årstid frem for en anden, men alligevel er der en tendens til, at forårs- og efterårs-fiskeriet topper derinde.

De fleste bruger blink til fangst af havørreder i havnen, men også en del fluefiskere har held med deres fiskeri deri.

Farver og størrelser varierer, når det kommer til de blink der bruges. Det samme kan siges om fluerne. Generelt bruges der silde- og tobis-imitationer uanset fangstmetode, men også brunlige agn har deres gode dage. Uanset årstid.

I vinterhalvåret er det en fordel at fiske nær bunden, hvorimod sommerhalvåret, både kan byde på fangster højt og lavt. Hertil skal nævnes, at også i vintersæsonen, kan ørrederne være at finde højt i vandet. Ser man derfor meget aktivitet i overfladen på en vindstille og kold dag, skal der også fiskes derefter.

De to bedste fiskepladser i Fjorden

Skarrev

Skarrev, fiskepladsen, er lang og spændende. Strækningen går helt ud til Spramhusevej. Det især for dem der vil være sikre på at fange havørreder. Nuvel, der er dage hvor man ikke behøver at vadefiske særlig langt fra, hvor man kan parkere ved Skarrev, men de dage hvor det ikke er så let, betaler det sig at affiske mere af strækningen.

Naturen langs denne del af Aabenraa Fjord, er ligesom så mange andre steder i fjorden, meget betagende. Skoven følger vandet og lystfiskeren på tur det meste af vejen og vandlinjen “bølger” udad fjorden, i et perfekt sammenspil med det til tider kuperede terræn, som skoven er rodfæstet i.

Man fanger hovedsageligt havørreder langs denne fiskeplads i Aabenraa Fjord, men i sommersæsonen også en del hornfisk.

Selve revet har sine gode dage, når det kommer til havørredfangster, men strækningen som begynder 800 meter derfra, lige efter parkeringspladsen og videre ud, er langt mere stabil…

Område + parkering ved Skarrev

Denne fiskeplads ligger få kilometer øst for Aabæk.

Der kan parkeres her: Parkering

Tilgængelighed

Man kan langs det meste af strækningen fiske fra land. Men… Og det er et stort men… Det er uhyre effektivt at fiske på langs af pladsen, vadende i waders. Havørrederne er ofte tæt under land og får på den måde mange flere meter at hugge på, end hvis der blev fisket fra land.
Går man på land, og havørreden er 5 meter fra land, så får den reelt set kun de 5 meter at nå blinket i…

Bunden er meget varieret, så gå forsigtigt i vandet.

Fredningsbælter ved Skarrev

Fra Skarrev og ud mod Spramhsevej, er der ingen fredningsbælter.

Årstider

Her kan fanges havørreder året rundt. Topsæsoner Forår og efterår. + Mildere vintre. Morgen og aftenfiskeriet om sommeren kan være ret godt, men er der overskyet og højvande, kan sommerfiskeriet også være godt midt på dagen.

Hostrupskov Rasteplads

Hostrupskov Rasteplads er en lækker og givende fiskeplads i vinterhalvåret. Flere stensætninger/bølgebrydere er langs strækningen og havørrederne kan både fanges udfor og imellem hver af dem. Fordybninger i bunden, også kaldet badekar, er at finde imellem langt de fleste af dem. Tangbælter pryder fiskepladsen, både langt inde og lang ude.

Man går langs huse og sommerhuse med haver ned til vandet og fisker, hvilket er lovligt. En del store træer giver læ for vinden, når den kommer kraftigt fra syd. Dette er en skøn og børnevenlig fiskeplads, som kan affiskes uanset vindretning. Kraftig vind fra nord og øst, kan dog besværliggøre fiskeriet. Her er tale om løse tangdele i vandet og større bølger under de forhold.

Vandstanden skal helst være normal eller derover. Det er muligt at fiske under lavvande, men det er langt fra så givende i de fleste tilfælde, som når der er mere vand langs strækningen.

Man fanger hovedsageligt havørreder langs denne fiskeplads i Aabenraa Fjord, men i sommersæsonen også en del hornfisk.

Går mod højre – ud af fjorden – når vandet er nået. Der er fiskeriet bedst og strækningen længere i forhold til fredningsbælterne på fiskepladsen. Læs mere om dem længere nede…

Område + parkering ved Hostrupskov Rasteplads

Denne fiskeplads ligger få kilometer sydøst for Aabenraa.

Der kan parkeres her: Parkering
Gå ned ad vejen lige ved rastepladsen og følg den til vandet.

Tilgængelighed

Man kan stort set fiske fra land langs hele fiskepladsen. Imellem de mange stensætninger/små bølgebrydere, kan det dog være en fordel at kaste på langs. Dvs. stå i vandet på bagsiden af hver stensætning og kaste op mod den næste. Det giver havørrederne flere meter at jage på.

Bunden er generelt jævn og nem at vadefiske over.

Fredningsbælter ved Hostrupskov Rasteplads

Der er et fredningsbælte ved Laksemølle Bæk mod Aabenraa og et ved Rud Bæk – Felsbæk, længere ude på fiskepladsen. Begge er helårsfredninger. Læs mere om dem begge her. Skriv Aabenraa Fjord i oversigtskortet: Klik her…

Årstider

Forårs, efterårs og vinterfiskeriet er klart at foretrække, når havørrederne skal fanges nedenfor Hostrupskov Rasteplads.

Egnede fiskemetoder til disse fiskepladser i Aabenraa Fjord

Man kan både spinnefiske med kystwoblere, blink og bombarda og flue ved Hostrupskov Rasteplads. Fluefiskeren kan også opleve spændende fiskeri, da ørrederne tit er at finde tæt under land i badkarrene.

Aabenraa Fjord og Fisketegn

Alle mellem 18 og 65 år, skal have et gyldigt fisketegn for at fiske i Aabenraa Fjord.
Alle under og over fisker ganske gratis. Fisketegnet, også kaldet Statstegnet, kan købes her: Fisketegn…

Rigtig god fisketur

Jari – Lystfiskeri Danmark.